Mongolian reseachers papers

Saturday, January 21, 2012

Монголын шинжлэх ухааны чадамж

Аливаа улсын шинжлэх ухааны чадамжийг үнэлэх нэг шалгуур үзүүлэлт бол эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдсэн бүтээл болон бүтээлүүдээс нь хэдэн ишлэл авч буйгаар илэрхийлдэг. Та бүхэнд миний бие хувийн сонирхолын хүрээнд Scopus мэдээллийн сангийн нийт 19000 гаруй эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд Монголын эрдэмтэн, судлаачдын 1833 хэвлэгдсэн бүтээлд хийсэн бяцхан судалгааг сонирхуулж байна.

Энэхүү судалгаанд хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг оноор, байгууллагаар, шинжлэх ухааны салбараар, гадаад хамтын ажиллагаар нь тус тус хийж гаргасан болно.

Доорх зургуудыг үзэхийг хүсвэл дээр нь дараад харж болно.

Хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг хугацаагаар нь


Хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг байгууллагаар нь


Хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг шинжлэх ухааны салбараар нь


Хэвлэгдсэн бүтээлүүд бусад улсуудтай хамтарсан байдал

No comments: